3M

ตราสินค้า : 3M หมวดสินค้า : I อุปกรณ์ช่างทั่วไป

จานทรายซ้อน

Flap Disc

3M 241D จานทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน เบอร์ 320 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน เบอร์ 100 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน เบอร์ 120 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน เบอร์ 180 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน เบอร์ 240 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน เบอร์ 60 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังอ่อน เบอร์ 80 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 100 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 120 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 180 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 240 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 60 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 251A จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 80 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 563D จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 40 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 563D จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 60 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 563D จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 80 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 563D จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 120 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

3M 241D จานทรายเรียงซ้อน หลังแข็ง เบอร์ 320 ขนาด 100X16 มิลลิเมตร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ไทย พี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จำกัด
555-557 ถนนบริพัตร แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
Tel : 02-225-7105 , 02-222-5703 , 02-222-8670 , 02-622 6382-3 , 02-225-0429-30
Fax : 02-622-6384 , 02-224 7723